Clara Hag som avled år 1879 under ett försök att fördriva sitt foster med fosfortändstickor

På grund af hvad vid obduktionen af liket efter Pigan Klara Matihilda Hag förekommit, jemfördt med hvad Rättskemisten Prof N P Hambergs utlåtande påvisat ”att nemligen likdelarne efter ofvanämnde Hag innhållit fri fosforsyra och sannolikt äfven spår af fri fosfor,” får undertecknad afgifva det utlåtandet att Pigan Klara Mathilda Hag sannorlikt aflidit i följd af intagning af fosfor, troligen gjordt i afsigt att dermed fördriva fostret, hvarmed hon var hafvande, detta varder härmed på aflagd embettet intygadt.

Linköping den 16 januari 1880

Oscar Segerdahl

Andre Stadsläkare

Ödmjukaste Embets enemorial Sedan 2 dre statsläkaren Herr Med. Doktor O. Segerdahl numera, uti dess bilagde intyg, förklarat att pigan Clara Mathilda Hag härifrån staden, hvilken den 21 December 1879 kl 4 efterm intogs å Lassarettet och den 23 i samma månad kl 06.30 förmid, därstädes afled, sannolikt aflidit i följd af intagning af fosfor troligen i afsigt att dermed fördrifva det foster hvarmed hon varit hafvande, får jag äran att hålla det undersökning hörom inför RådstufvuRätten torde blifva företagen och dag dertill utsoll.

Linköping: Stadsfiskalkontoret den 19 januari 1880

J. Frick

_________________________________________________________

Till Rådstufvurätten hade inkommit skrift med derwid fogade intyg af följande innehåll

Ödmjukaste Embetsmemorial

Sedan andra stadsläkaren etc             Litt.  Ä

På grund af hvad vid etc                     Litt.  Ö

Att pigan Klara Mathilda etc                Litt.  Aa

I anledning häraf hade denna dag blifvit bestämd för begärda undersökning företagande, och voro nu tillstädes stadsfiskalen Frick jemte följande inkallade personer, LazarettssyslomannenFr. Johan Trybom, Handlanden Alfred Wiman, Instrumentmakaren C.A. Teggren, sköterskan vid vid lazarettet Amanda Nyberg samt pigorna Karolina Lindroth och Hanna Karlsson äfven som skjutsdrängen Johan Kindberg i No 42 Sct Pers qvarter, alla här i staden, men handladen Widmans hustru Mathilda Wiman, som äfven blifvit inkallad, anmältes vara afsjukdom hindrad att sig infinna.

Lazarettssysslomannen Trybom fömälde att någon anledning att Klara Mathilda Hag å lazarettet åt kommit och intagit fosfor ej försummes men han hade öfvrigt ingen upplysning att meddela.

Därefter hördes hvar och efter annan Alfred Widman, Tenggren, Amanda Nyberg samt Karolina Lindroth och Hanna Karlsson, hvilka ej hade annat att upplysa än som innefattas utiföljande protokoll.

Protokoll fördt vid etc                           Litt Ab

med anledning af pigan etc                  Litt Ac

Widare hördes Johan Kindberg, som uppgaf sig vara bekant med Klara Mathilda Hag sedan många år tillbaka, och hafva besökt henne, sednast Söndagen den 14 sistledne December, då hon sade sig vara sjuk, men icke såsom Kindberg påståd, för honom omtalat att hon var hafvande och ej heller att hon ämnade förkorta sitt lif.

Stadsfiskalen Frick tillkännagaf att tillgång på närmare upplysning i saken ej finnes, hvarefterTrybom önskade del af Rättens blifvande beslut angående begrafningssättet.

Då mera ej förekom, meddelade Rådhusrätten det besked, att som det bifvit ådagalagdt, att Klara Mathilda Hag med vilja förgjort sig sjelf, möter ej hinder derför, att hon ärligen begrafves

________________________________________________________

Hämtat ur Linköpings Rådhusrätt AIII a 31

Litt. A Med anledning af pigan Clara Hags Sjukdom och inträffade död får jag hermed meddela de upplysningar att hon hon kom i min tjenst den 28 Oktober sistledes år och från den dagen till14 december ingen sjukdom kunde på henne märkas eller hon gaf något sådant tillkänna. Söndagen den 14 December på efterm. klagade hon hon öfver illamående i brösten hvarför hon sjelf efterskickade till Apotheket Hoppman och Hjertstyrkande droppar som hon då intog. Måndagen gjorde hon sina göromål hela dagen samt drack fläderte och Honig. Tisdagen äfven så men klagade på efm. öfver illamående hvarför hon tillsades att gå till Doktor Åman, efm. eftersändes Honig som hon då intog. Torsdagen sämre dock ej sängliggande utan att hon kunde göra lättare sysslor. Fredagen tycktes hon vara bättre men hade kräkningar. Lördagen sämre hvarför efterskickades fru Åberg som då ordinerade terpentinduk samt sked Cognac under hela Lördagen låg hon och hade kräkningar och drack ofta vatten.

Söndagen sämre hvarför hon fördes till Lasarättet, och märkter då att hon började gulna i ansigtet samt svullna och uppgaf sig illamående i hela kroppen hvilket jag på under edligförpligtelse får intyga

Mathilda Wiman

______________________________________________________________

Rätteligen afskrivet betygar

Ex officia

J. Frick

Att pigan Clara Mathilda Hag från linköping intogs å Lasarettet den 21 December 1879 k.l.omkring 4 e.m. samt afled den 23 samma månad och dag k.l. 6.30 f.m betygar.

Linköping i Länslassarettskontoret den 17 de Januari 1880

Ex Officia

Fr. Joh. Trybom

_______________________________________________________________

Protokoll fört vid hållit polisförhör å Linköpings Stadsfiskalkontor den 20 Januari 1880

S.D (samma datum) Med föranledande af 2 dra Stadsläkaren Herr Medicine Doktorn O.Segerdahl under den 16 meddelade utlåtande att härvarande Lazarett den 23 sistlidne Decemeber kl 06.30 förmiddagen aflida pigan Clara Mathilda Hag härifrån staden som var föddden 23 augusti 1857, sannolikt aflidit å följd af intagning af fosfor troligen gjordt i afsigt att därmed fördrifva fostret fostret hvarmed hon var hafvande, har förhör hållits med nedanupptagne personer för vinnande af upplysning om orskaen dertill, och huruvida hon sjlef eller genom annan bifvit bibragd den intagna fosforen:

1) Intrumentmakaren C:A Tenggren: att Clara Hag kommit i hans tjenst den 24 april 1878 och varit der till 24 oktober 1879 då hon flyttade till Handlanden A. Widman i No 20 Sct Kors Qvarter, att Hag under första året uppfört sig väl och fört en stilla sedsam vandel, men att hon ibörja af maj månad sistledne år emottagit besök af karlspersoner om nätterne, att Tenggren då gjort henne föreställning för sitt lättsinniga lefnadssätt hvilket haft till följd att hon en tid bortåt ändrat detsamma, men i Juli månad ånyo börjat dermed fortfarit till flyttningen, men vet ej hvilka karlarne varit som besökt henne, och har Hag hvarken för honom eller hustru omtalat att hon var hafvande.

2) Sköterskan Amanda Nyberg på Lazarettet: att hon som vårdat Clara Hag under dennes vistande på Lazarettet ifrån den 21 till den 23 sistlidne December då hon dog, ej hört henne yttra det ringaste vare sig om att hon intagit gift eller att hon befann sig hafvande, på eftermiddagen den 21 December strax efter hon ankommit till Lazarettet hade visserligen yttrat några ord om att hon varit sjuk i åtta dagar och att hon längtade efter Läkarens ankomst, hon hade svåra plågor och ett par gånger uppkastningar, talade ej något den 22 och 23 December, på frågan till den 21 December huru det kom sig att hon befunne sig så tjock eller svullen, svarade hon att svulsten härledde sig från sjukdomen.

3) Handlanden Alfred Wiman: att Clara Hag som blifvit städslad på år ankommit i dess tjenstden 28 Oktober 1879, att hon hvarken då eller sedemera omtalat att hon hafvande att hon ordentligt skött sistna åligganden hållit sig ständigt hemma och under tiden till söndagen den 14december ej så vidt Widman vet emottagit besök af karlar, men denna dag på eftermiddagen haft besök af en karlsperson hvilken lärer varit dräng på Skjutsstallet och som Hag för Widmans barn uppgifvit vara hennes fästman, att hon ej vare sig för Widman eller dennes hustru uppgifvit att hon intagit någon fosfor, att hon känt sig illamående den 14 December men gått uppe till den 20 på förmiddagen då hon måst intaga sängen den 19 och de hade hon uppkastningar, att i köket använts fosforsticker dock endast en bunt i sänder, vet ej om Hag intagit af statsen, och att hon den 21 December afforslades till Lazarettet.

4) Fru Mathilda Wiman: har i bilagde skriftliga yttrande Litt: A. Meddelat sina iakttagelser.

5) Pigan Carolina Lindroth boende i gården No 20 sankt Kors qvarter: att hon nära nog dagligen sammanträffat med Clara Hag efter det denne flyttat till samma gård, men att Hag ej för henne omtalat sitt hafvande tillstånd ej heller att hon ämnade förkorta sitt lif, att Lindroth den 16 December framställa fråga huru det kom sig att Hag var gul i ansigtet och tillstyrkande att vidtala Läkaren derom, svarade Hag att detta gjorde hon ej förrän det blef högst nödvändigt, att Hag för Lindroth uppgifvit det skjutsdrängen Kindberg på skjutsstallet var hennes fästman, att fjorton dagar före Hags sjukdom Kindberg besökt henne i brygghuset klockan 10 på aftonen men Lindroth vet ej huru länge han der stadne, har ej förmärkt Hag hafva några andra karlar som besökt sig ej heller sett henne vara ute om aftnarna eller nätterne.

6) Pigan Hanna Carlsson i No 5 Tannerfors Qvarter: att hon som tjenat enkefru Harling äfven under den tid denna bodt hos Instrumentmakaren Tenggren eller från den 2 maj till den 24 Oktober 1879, vid flera tillfällen varit ute med Clara Hag om aftnarne och då i sällskap med karlar deribland skjutsdrängen Kindberg som var fästman åt Hag, och som äfven flera tillfällen då Tenggrens familie var borta brukade besöka Hag på eftermiddagene, vet ej om han nattetid besökt henne hos Tenggrens, men deremot att han fjorton dagar före Hags sjukdom besökte henne i brygghuset till No 20 sankr Kors Qvarter, att Hag ej för henne omtalat sitt hafvande tillstånd ej heller att hon var ledsen vid lifvet eller ämnade förkorta detsamma, men en gång uttalat den önskan att hennes treåriga gossebarn som befunno sig hos hennes föräldrar i Wikingstads socken, ”Måtte få dö” på sednare tiden efter tillträdet af sin tjenst hos Widman hade Hag sett ledsen och nedtryckt ut men på Carlssons fråga om orsaken dertill förklarat att hon ej kände sig riktigt frisk, efter hennes insjuknande besökte Carlsson henne men hon sade icke endå hvarifrån sjukdomen sig härledde, den 14 December på eftermiddagen åtföljde Kindberg Carlsson till No 20 Scr Kors qvarter der de treffade Hag i köket. Kindberg stadne der efter Carlsson, Hag klagade då öfver ont i bröster och besvärades af uppkastning,

Som ovan

J. Frick______________________________________________________________

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s