”Allt för Sverige” – men inte på TV den här gången!

(ENGLISH TRANSLATION OF THE TEXT BELOW)

I höst sänds den femte säsongen av TV programmet ”Allt för Sverige” i SVT med Anders Lundin som programledare. Ni har säkert hört talats om programmet tidigare och kanske även som jag med stort intresse följt den programserien. Om inte så kan jag kortfattat beskriva det så här: Några utvalda amerikaner med rötter från Sverige väljs ut och får komma till Sverige. I Sverige ska de lära sig mycket om vårt land men undan för undan slås en av deltagarna ut i olika tävlingar. Den som sedan i det sista programmet vinner får som pris att träffa sin tidigare okända svenska släkt.

Redan i sommar kommer jag och min hustru Helena ha det stora nöjet att själva arrangera ett litet ”Allt för ”Sverige” – äventyr med en ung Amerikansk familj. Det hela startade i höstas med att jag fick ett mail från Sara som hade hittat en gemensam ana med Helena i min Blogg. Det visade sig att Saras pappa och Helena är kusiner i femte led och således är Sara och våra barn kusiner i sjätte led.

För en dryg månad sedan kom det ytterligare ett mail där en mycket lycklig Sara berättade att hon fått en resa till Sverige i 40-års present av sin man. Därför kommer hon med sin familj i slutet av Juli för att besöka sina svenska förfäders hembygd.

Helena och Saras gemensamma anor  kommer från Vena by i Kättilstad församling strax söder om Åtvidaberg. Vi kommer att guida runt Sara och hennes familj i bl.a Vena och några platser till under ett par dagar. Jag är nu mitt uppe i flera olika efterforskningar inriktat på Saras anor och var de har levt sina liv. Jag har haft stor tur och nu pratat med flera personer med starka band och kunskaper om Vena by. Flera av de gårdar där Saras anor har levt sina liv finns kvar och jag har också fått besked om att vi är välkomna dit i sommar. Det innebär att vi också kommer att kunna se husen både utifrån och förhoppningsvis även en del på insidan. Jag är ganska säker på att det redan har börjat att pratas om det här i byn efter alla telefonsamtal jag nu haft med olika personer.

En av gårdarna Orremålen, där Saras släktingar har bott, fick jag först ett besked om att det huset var rivet i mitten av 1940-talet. Men att på platsen där huset hade stått så har Hembygdsföreningen satt upp en skylt. Nu har jag fått reda på att huset trots detta finns kvar är uppbyggt igen på en ny plats. Inte på vilken plats som helst, utan innanför grindarna vid Åtvidabergs Hembygdsförening och kallas där för Venastugan.

Ni må tro att vi ser fram mot att få träffa Sara och hennes familj i slutet på Juli och att få visa dem runt i Vena by.

Här är en länk till det blogginlägg som gjorde att jag fick kontakt med Sara:

Annie – den vackraste flickan i byn Vena, Kättilstad

————————————————————————————————-

Everything for Sweden” – but not on TV this time!

In autumn sent the fifth season of the TV show ”Everything for Sweden” in SVT with Anders Lundin as hostess. You have probably heard of the program before and perhaps even which I followed with great interest the program series. If not, I can briefly describe it this way: Some selected Americans with roots in Sweden are selected to come to Sweden. In Sweden, they learn a lot about our country, but gradually turned one of the participants in different competitions. Whoever then in the last program wins will be awarded to meet his previously unknown Swedish family.

Already this summer, me and my wife Helena have the great pleasure to themselves organize a small ”Everything” Sweden ”- adventure with a young American family. It all started last fall that I got an email from Sara who had found a common ancestor with Helena in my Blog. It turned out that Sara’s father and Helena are cousins of the fifth joint and thus is Sara and our children’s cousins in the sixth stage.

Just over a month ago came another e-mail with a very happy Sarah told me she got a trip to Sweden in the 40-year present from her husband. Therefore, she will with her family at the end of July to visit their Swedish ancestors’ homeland.

Helena and Sarah common ancestry comes from Vena village in Kättilstad parish just south of Atvidaberg. We will walk around Sara and her family, among others Vena and some places to over a couple of days. I am now in the midst of several research focuses on Sara’s ancestry and where they have lived their lives. I have been very lucky and now talked to several people with strong ties and knowledge of Vena village. Several of the farms where Sara’s ancestors have lived their lives are still there and I have also been informed that we are welcome there this summer. This means that we will be able to see the houses from both outside and hopefully also some on the inside. I’m pretty sure it has already begun to talk about it here in the village for all the phone calls now I have had with various people.

One of the farms Orre objectives, where Sara’s relatives lived, I was first given a message that the house was demolished in the mid-1940s. But to the place where the house had stood as the local heritage association put up a sign. Now I have found out that the house in spite of this there still is rebuilt in a new location. Not at any location, but inside the gates at Åtvidabergs local heritage association, and called there for Vena cottage.

You may believe that we are looking forward to seeing Sara and her family at the end of July and to show them around the Vena village.